Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με ευφυείς πράκτορες, δηλαδή συστήματα (υλικού και λογισμικού) που δέχονται ερεθίσματα από το περιβάλλον τους και αντιδρούν σ’ αυτά προσπαθώντας να αυξήσουν τη πιθανότητα επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνητών συστημάτων που μιμούνται τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου, όπως η μάθηση και η επίλυση προβλημάτων.

Slider

Υποψήφιοι

  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών και Επιστήμης των Υπολογιστών
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στη Πληροφορική
  • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική
Περισσότερα

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής

Ομαδοποιούνται σε 5 παραμέτρους: βαθμός πτυχίου, συνέντευξη, δημοσιευμένες εργασίες, γλωσσομάθεια, ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα.

Περισσότερα

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα, με δυνατότητα μερικής φοίτησης, με ανώτατη διάρκεια τα έξι (6) εξάμηνα.

Περισσότερα

Τέλη Φοίτησης

Το συνολικό κόστος φοίτησης του προγράμματος ανέρχεται σε 600€ ανά εξάμηνο (πλήρους) φοίτησης. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.

Περισσότερα