Σπουδές

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και την αναβάθμιση της έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα, ώστε οι απόφοιτοί του να καλύπτουν με επιτυχία προκηρυσσόμενες θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και να στελεχώνουν Ερευνητικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» του Α.Π.Θ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την κατάρτιση και ειδίκευση σε αντικείμενα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» είναι:

 1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών και Επιστήμης των Υπολογιστών της ημεδαπής,
 2. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στη Πληροφορική,
 3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική.
 4. Πτυχιούχοι τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 5. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, με την προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών τους και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το Π.Μ.Σ.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, ενώ ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής ορίζεται σε διακόσιους (200): ίσος προς: α) τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα δια των εισαγωγικών εξετάσεων, μεταγραφών και κατατακτήριων εξετάσεων και β) το 20% των ενεργών εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών. .

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερις (4).

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής εισακτέων ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας για να προκύψει η μοριοδότηση των υποψηφίων. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 35%. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς έξι (6) στην κλίμακα 0-10 (ή ισοδύναμος αν ισχύει άλλη κλίμακα βαθμολογίας).
 2. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και η κατάταξη
  του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 25%.
 3. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 4. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 5. Η γενική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%.

Διαδικασία Επιλογής

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης:

 • καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους,
 • απορρίπτει όσους δεν πληρούν τον ελάχιστο βαθμό πτυχίου πρώτου κύκλου είτε του ελάχιστου επιπέδου γλωσσομάθειας Β2 ύστερα από σχετικό έλεγχο των φακέλων υποψηφιοτήτων και
 • καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ.

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ ́ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α ́), με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ., παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η ανώτατη διάρκεια της οποίας ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα, σε

 • εργαζόμενους/νες μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως κατόπιν αιτήσεώς τους συνοδευόμενης από βεβαίωση του εργοδότη
 • μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης για ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά μακροχρόνια ασθένεια είτε εισαγωγή σε νοσοκομείο πέραν των 15 ημερών, επαπειλούμενη κύηση, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, ή επίκλησης ανωτέρας βίας, κατόπιν αιτήσεώς τους συνοδευόμενης από τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Τέλη Φοίτησης

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες των οποίων:

1. το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%),
2. το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης [άρθ. 35, παρ. 2 . του Ν. 4485/2017 (114 Α ́) ]. Το ποσοστό των απαλλασσόμενων φοιτητές ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή τους σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Σύμβουλος Καθηγητής

Εντός των δύο πρώτων εβδομάδων φοίτησης, η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής ισοκατανέμει με τυχαίο τρόπο τους καθηγητές του Τμήματος, που είναι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ., μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, ώστε να οριστεί Σύμβουλος Καθηγητής για καθένα μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια. Ο σύμβουλος καθηγητής καθοδηγεί το μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια στην πορεία των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. Ένας καθηγητής του Τμήματος δεν μπορεί να συμβουλεύει περισσότερους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες ανά έτος από το μέγιστο αριθμό που ορίζεται στο άρ. 4 παρ. 2 του οικείου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Σύμβουλος Καθηγητής μπορεί να αλλάξει μετά από αίτησή του ή αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή προς τη Σ.Ε. Μετά την ανάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, Σύμβουλος Καθηγητής καθίσταται αυτοδικαίως ο επιβλέπων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Μαθήματα

Ενδεικτικά προσφερόμενα μαθήματα:

Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Ώρες ECTS
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
2. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
3. ΕΥΦΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
4. ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
7. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
1 39 7,5
1. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
3. ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
4. ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
2 39 7,5

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών